Te Wairoa Tapokorau Whānui Trust

About Us

Our Logo

Strategic Plan

Our Vision

" Kia Whakatakotohia tō tātau ake ana "

Our Mission

" kia Pakari ai kia tipu ai to tātau iwi "

" To determine our own destiny "

" To strengthen and grow our people